Seion Welsh Calvinistic Methodist Chapel - Ysbyty Ifan (1905)We rejoice that we can attest that Jesus of Nazareth has visited this area for some weeks now, in his glorious progress through our land. Fifteen new people came to inquire for a place in the house of the Lord, about half of them young people and in the prime of life, and the rest older men. And Oh the inexpressible blessing this gracious visit has proved to be for the members of our church. The young people of the area have been transformed, instead of the frivolity that reigned in this area as other areas, we see today that every aspect has become more serious, and at the same time been gladdened with the joy of the Holy Ghost. A little while ago it was very difficult to get enough young people together to hold a prayer meeting, whatever the time, it was inconvenient, but about two months ago the meeting increased in numbers and before long was announced as an open meeting for men and women. A large throng came together, a young man came forward and gave a verse out under very intense feeling and was extremely broken as he prayed; then came another and so they went on, and only with great difficulty was it possible to finish at something like a decent time to go into the service which was to begin at six. Now the young people must have a prayer meeting every night after the usual prayer meeting, which is held every evening of the week, with the exception of Saturday. All the officers of the church take a large part, which is, without doubt, a great advantage. There are occasional prayer meetings which can surely never be forgotten. However, we were well repaid for this, there were notable prayer meetings on Saturday evening and Sunday afternoon and evening. I believe that all the listeners will be prayed before long. One came on Sunday evening, making the number now 16.  It was very interesting to see the way the boys prayed for one another's fathers, particularly for the father of one boy who is very deep in their favour and affection. They had two fathers in particular in mind, but then another came forward, and prayed for the Lord to save his father too - 'There are three of them,' he said ‘remember my father.' Strange how simple, yet so earnest, and so confident were their prayers. We mentioned about the old brothers; it is a pleasure to see them enjoying feasts in Zion these days. One white-haired old man testified that he was thanking his Heavenly Father that he had lived to see this happy time. A large number came to the prayer meeting last night despite a snow storm and drifts, and there was a really good beneficial meeting until 10.30pm. Nothing can hinder people from coming to the Lord's house in these happy days. Peter’s words describe our experience in this area  - "We will make three tents here, one for You, one for the Father, and one for the Holy Spirit."

Goleuad - 17th February 1905.

http://papuraunewyddcymru.llgc.org.uk/en/page/view/3224538/ART26

Additional Information

Llawenydd genym ninau allu tystio fod Iesu o Nazareth wedi galw heibio yr ardal hon er's rhai wythnosau bellach, yn ei ymdaith ogoneddus drwy ein gwlad. Daeth 15 o'r newydd i ymofyn, am le yn nhy yr Arglwydd, oddeutu, yr haner yn ieuainc, ac yn mlodau eu dyddiau, a'r gweddill yn ddynion mewn oedran. Ac O 'r fenditll anhraethol y mae yr ymweliad grasol hwn wedi brofi i'n haelodau eglwysig. Mae ieuenctyd yr ardal wedi eu gweddnewid, yn lle yr ysgafnder oedd yn teyrnasu yn yr ardal hon fel ardaloedd eraill, gwelir heddyw pob gwedd,wedi ei difrifoli; a'r un pryd wedi ei sirioli a llawenydd yr Ysbryd Glan. Beth amser yn ol, anhawdd iawn ydoedd cael digon o honynt i ddod ynghyd i gynal cyfarfod gweddi pobl ieuainc, yr oedd pob adeg yn anghyfleus, ond oddeutu dau fis yn ol dechreuodd y cyfarfod liosogi, Cyn bo hir cyhoeddwyd ef yn gyfarfod agored i feibion a merched. Daeth llu mawr ynghyd, daeth dyn ieuanc ymlaen, a rhoes benill allan dan deimlad dwys iawn, a gweddiodd yn hynod o ddrylliog; daeth un arall wedi hyny; ac felly yr awd ymlaen, a chydag anhawsder mawr y gallwyd dibenu erbyn rhywbeth tebyg i amser gweddus i fyned i mewn i'r oedfa oedd i ddechreu am chwech. Erbyn heddyw, rhaid cael cyfarfod gweddi pobl ieuainc bob nos ar ol y cyfarfod gweddi arferol, pa rai a gynhelir bob nos o'r wythnos, heb eithrio nos Sadwrn  Cyfranoga holl swyddogion yr eglwys yn helaeth o hono, yr hyn yn ddiau sydd yn gaffaeliad mawr. Ceir ambell i gyfarfod gweddi, nas gellir yn ddiau byth ei anghofio. Fodd bynag, caed tal da am hyn, caed cyfarfodydd gweddiau nodedig nos Sadwrn, a phrydnawn a nos Sul. Credwn y gweddiant yr holl wrandawyr i mewn cyn hir. Daeth un nos Sul yn gwneud y nifer bellach yn 16. Dyddorol iawn ydoedd y modd y gweddiai y bechgyn dros dad y naill y llall, yn enwedig felly tad un bachgen sydd yn ddwfn iawn yn eu ffafr a'u serch. Yr oedd ganddynt ddau dad neillduol o flaen eu meddwl, ond daeth un arall ymlaen, a gweddiai am i'r Arglwydd achub ei dad yntau—' Mae yna dri o honynt,' meddai I 'cofio fy nhad inau.' Rhyfedd mor syml, eto mor daer, ac mor ffyddiog y gweddiant, Crybwyllasom am yr hen frodyr, hyfryd yw eu gweled yn mwynhau gwleddoedd Seion yn y dyddiau hyn. Tystiai un hen wr penwyn, ei fod yn diolch i'w Dad nefol am gael byw i weled yr adeg ddedwydd hon. Daeth nifer liosog i'r cyfarfod gweddi neithiwr er ei bod yn ystorm o eira, a lluwchfeydd a chaed cyfar fod gwir dda hyd 10.30. Nid oes dim a all luddias pobl i dy yr Arglwydd yn y dyddiau dedwydd hyn. Ein profiad yn yr ardal hon ydyw geiriau Pedr - "Gwnawn yma dair pabell, un i Ti, un i'r Tad, ac un i'r Ysbryd Glan."

Goleuad - 17th February 1905.

http://papuraunewyddcymru.llgc.org.uk/en/page/view/3224538/ART26


Related Wells