Jerusalem Welsh Baptist Chapel - Llangoed (1905)
The Revival has reached us here at last and when it came, it came in its might and power. The Lord has smiled on us during the last year. We baptised 11 in August and recovered two in the months that followed, so that the church was larger by 16 at the end of the year than at the beginning. This was a good increase for a church of the number of Llangoed where the population is not large, and the Methodists are so strong, as they are almost everywhere in Anglesey. In comparing churches' success, one should look at the number in the church, since as a rule the number of listeners and the Sunday School are in proportion to the number of church members. And in fact, in the large churches, many things tend to attract people there, while there is nothing in the small churches. One must be an ardent Baptist before going to many of the small churches. I preached twice on the Revival, and we had good prayer gatherings, but nothing out of the ordinary. Two brethren offered to hold a week of prayer meetings, but nothing came of that, no one being willing to push it forward. It was decided to have a prayer meeting before the sermon on Sunday, January 1st a very good meeting. Prayer meetings on Monday, Tuesday, and Wednesday evenings while I was away from home. The brothers say they were inspired meetings. On Thursday evening, after my return, I threw the meeting open, and the brothers and the sisters came forward without our naming anyone. Three stayed afterwards; on the evening of Friday 23, on Saturday evening and on Sunday 20, and from then until Tuesday, the 17th, 61 came [forward].  Possibly some 8 of these will go to other places, but for the rest they were almost all regular listeners with us. None of these is under 15, and no more than 3 under 18; most of them are men and women of 25 -50. At the request of the converts, 19 were baptised on Sunday, January 15th, and 7 on Thursday, 19th, and three were restored, and were received on Sunday, January 22nd.'The Lord hath done great things for us.'There have been no united meetings in Llangoed, and our chapel was packed almost every evening.

27th January 1905, Seren Cymru newspaper.

Additional Information

Y mae y Diwygiad o'r diwedd wedi ein cyrhaedd ni yn y lie hwn a phan y daeth, daeth yn ei nerth a'i rym. Bu yr Arglwydd yn gwenu arnom yn ystod y flwyddyn ddiweddaf. Bedyddiwyd 11 genym yn Awst, ac adferwyd dau yn y misoedd dilynol, fel ag yr oedd yr eglwys yn 16 yn fwy ar ddiwedd y flwyddyn nag ar ei dechreu. Yr oedd hyn yn gynnydd da i eglwys o rif Llangoed y boblogaeth heb fod yn fawr, a'r Methodistiaid mor gryf, fel ag y maent bron yn mhob man yn Mon. Wrth gymharu llwyddiant eglwysi, dylid edrych ar rif yr eglwys, oblegid fel rheol y mae nifer y gwrandawyr a'r Ysgol Sul yn gyfatebol i nifer aelodau yr eglwys. Ac yn wir yn yr eglwysi mawrion y mae llawer o bethau yn tueddu i dynu iddi, tra nad oes dim yn yr eglwysi bychain. Mae yn rhaid i ddyn fod yn Fedyddiwr selog cyn yr a i lawer o'r eglwysi bychain. Bum yn pregetbu ddwywaith ar y Diwygiad, a chawsom gyrddau gweddi da, ond dim yn arbenigol. Bu dau frawd yn cynnyg i gael wythnos o gyrddau gweddi, ond ni ddaeth dim o hyny, a neb am wthio y peth yn mlaen. Penderfynwyd i gael cwrdd gweddi o flaen y bregeth nos Sul, Ionawr laf, cyfarfod da iawn. Cyrddau gweddi nos Lun, nos Fawrth, a nos Fercher, yr oeddwn I oddicartref. Cafwyd cyrddau eneiniedig medd y brodyr. Nos Iau ar ol dod yn ol teflais y cyfarfod yn agored, a daeth y brodyr a'r chwiorydd yn mlaen heb i ni enwi neb. Arosodd 3 ar ol; nos Wener 23. nos Sadwrn a'r Sul 20, ac o hyny hyd nos Fawrth, y 17eg, daeth 61. Dichon y bydd rhyw 8 o'r rhai hyn yn myned i leoedd ereill, ond am y gweddill yr oeddent bron i gyd yn wrandawyr cysson gyda ni. Nid oes un o'r rhai hyn dan 15 oed, a dim mwy na 3 dan 18 oed y mae y rhan fwyaf o honynt yn wyr ac yn wragedd o'r 25 —50. Ar gais y dychweledigion bedyddiwyd 19 Sul, lonawr 15fed, a nos Iau, y 19eg, 7, ac adferwyd tri, a derbyn iwyd hwy Sul, Ionawr 22ain. 'Yr Arglwydd a wnaeth i ni bethau mawrion.' Ni fu cyfarfodydd undebol yn Llangoed, ac yr oedd ein capel ni yn orlawn bron bob nos.

27th January 1905, Seren Cymru.


Related Wells