Bwlchnewydd Baptist Chapel (1905)We have had cause to rejoice because God through his spirit had visited us in an unusual way. Many people here have been convinced of their sin, and have come to ask for a place among his people. Although we have been without a minister for close on two years and existing on supplies, we have received new life for the church. The members feel that the current Revival has been a great blessing to the church because a lot of the old members have been transformed into new members. There are now several willing to take part in the service who were never heard to say a word in public before. Another thing now heard here is the number of sisters taking part in the meetings, and creating fire in the service.No one had ever heard that any sister had taken a public part in a prayer meeting at Bwlchnewydd, but now there are several who pray, and some talk about their religious experience. This is how the Revival began. In a preparatory meeting on Nov 30th, 1904, it was felt that something was at work in the meeting that was completely different to what we are used to feeling at such meetings. So one of the brothers asked, what if we were to have a series of prayer meetings here to ask God to pour out his spirit on us as a church. It was decided to start meetings at once, and we are pleased to say they have continued and are still to continue, and we can say with unhesitatingly that the meetings have been blessed. There is a fervour and gusto in them, the amens have returned as in time gone by. The basis of our success as follows Dec 4th 1904, the Rev. M.Lewis, Cwmsyfiog baptised one person; again on Dec. 13th , 13 by the Rev. D. H. Davies, Pencader; again on January 1st 1905, 4 by the Rev. M. Owens, Carmarthen, and we have had two back from the far country. The above Sunday, 19 were received into communion.  No one alive remembers so many being admitted to this church simultaneously. Also, there are 10 here waiting for baptism – a total of 30.

20th January 1905, Seren Cymru newspaper.

Additional Information

Yr ydym wedi cael achos i lawenhau am fod Duw trwy ei ysbryd wedi ymweld a ni mewn modd neillduol. Mae yma lawer wedi cael ei hargyhoeddi o'u pechod, ac wedi dyfod i ofyn am le yn mysg ei bobl. Er ein bod heb weinidog er's yn agos i ddwy flynedd ac yn byw ar supplies, yr ydym wedi cael bywyd newydd i'r eglwys. Teimla yr aelodau fod y Diwygiad presenol wedi bod yn fendith fawr i'r eglwys am fod llawer o r hen aelodau wedi eu gwneyd yn aelodau newyddion. Ceir yn awr gan amryw i gymmeryd rhan yn y gwasanaeth na chlywyd mo honynt yn dyweyd gair yn gyhoeddus o'r blaen. Peth arall glywir yma 'nawr yw nifer o chwiorydd yn cymmeryd rhan yn y cyfarfodydd, ac yn crou tan yn y gwasanaeth. Ni chlybuwyd erioed fod un chwaer wedi cymmeryd rhan gyhoeddus mewn cwrdd gweddi yn Bwlchnewydd, ond yn awr ceir amryw yu gweddio, a rhai yn dyweyd eu proliad crefyddol. Fel yma y dechreuodd y Diwygiad. Mewn cwrdd parotoad, Tach 30ain, 1904, teimlwyd iod rhywbeth yn gweithio yn y cwrdd yn hollol wahanol i'r peth ydym, wedi arfer deimlo mewn cyfarfodydd o'r tath. Felly, gofynodd un o'r brodyr beth pe baem ni yma ym cael rhes o cyfarfodydd gweddi i ofyn am i Dduw dywallt ei yspryd arnom ni fel eglwys. Penderfynwyd cychwyn cyfarfodydd ar nnwalth, ac y mae yn dda genym ddyweyd eu bod wedi parhau ac i barhau etto, a gallwn ddyweyd yn ddibetrus mai cyrddau bendigedig ydynt wedi bod. Ceir hwyl a blas ynddynt, yr amenau wedi dychwelyd fel yn yr amser gynt. Sail ein llwyddiant fel y canlyn Rhag. 4ydd, 1904, bedyddiwyd un gall y Parch M. Lewis, Cwmsyfiog etto Rhag. 13eg, 13, gan y Parch D. H. Davies, Pencader; etto Ionawr laf,1905, 4, gan y Parch M. Owens, Caerfyrddin, ac yr ydym wedi cael dau yn ol o'r tir pell. Y Sul uchod derbyniwyd l gymmundeb 19. Nid oes neb yn fyw yn cofio cymmaint yn cael eu derbyn yr un pryd i'r eglwys hon. Hefyd mae yma 10 yn arod am fedydd-cyfanswm 30.

20th January 1905, Seren Cymru


Related Wells