Ebeneser Welsh Independent Chapel - Dinas-Mawddwy (1905)I am pleased to say, that the breeze, 'and a strong breeze too' [hymn quotation] has reached us here. We were waiting for it, and praying for it to come. (United prayer meetings have been held here for over a month) The congregations have been very large, and the anointing was evident at our meetings.  Last Saturday a number of young men came home from the South for their holidays. Some had been saved through Mr Evan Roberts. At the united prayer meeting at 5 o'clock last Sunday an unusual influence was felt. On Monday evening, in the Calvinistic Methodist chapel, we felt and saw very wonderful things. There was no need for a leader, the Holy Spirit was leading. And all were led to bow before the throne. And I am pleased to say that the influence continues to increase. We witnessed the same scene on Tuesday, Wednesday, and Thursday evenings. The meetings continued from half-past six until midnight. Last night (Friday) the great tide had reached us. The spacious Congregational chapel was nearly full, some people having come many miles to the meeting, in vehicles, on horseback, and by bicycle. The meeting had started before a number of us came in. It was our quarterly meeting. As soon as we entered we felt that the Lord there. There was something in the singing, which was led by four young, zealous and active young men. We sang over and over again, ‘Come to Jesus’, 'Do not leave us'. Over there someone got up and came forward, and began to tell his story in a simple way, how he had felt some influence that morning as he prayed in secret. Then one of the boys from the South came forward to urge everyone to believe in Christ. At about half-past nine the meeting was tested and 5 remained behind. After fervent singing there was a ten minute interval – a few people went home. The second meeting began at about ten o'clock. A young man got up and came forward to read a piece of Scripture; he did so with humility and deliberation and then prayed. Afterwards, we went on praying and singing. The old people wept like children, some unable to keep silent, giving thanks for the vision, and begging for grace to be of use in the future. It is impossible to describe what went on until almost one o'clock in the morning. People were praying, regardless of age, with an awesome simplicity and ‘reality' in their prayers. Mothers were praying for the Lord to bend their sons, sisters were praying for their brothers, and brothers for their sisters. The elders' seat was filled over and over again by people wanting to pray. We saw as many as fifteen praying together. Oh! It was a lovely place. Some were crying, others laughing for joy, others earnestly begging for mercy. We will never forget last night, thanks be for the 1904 revival. We have heard a lot of talk about '59; now we can tell the coming age about '04. The obvious effects of the visitation so far, in our view, are - the young men have become serious-minded and feel that the Lord has work for them, the religious sentiment has deepened, drunkards are becoming sober, the old hymns of Zion are accorded their place, and a great number of people are turning to the Lord. We expect great things again tonight, and in the coming week. We give thanks for the Holy Spirit, He has now come.

 'Y Gwyliedydd' (Rhyl)' 7th January 1905.

http://papuraunewyddcymru.llgc.org.uk/en/page/view/3191845/ART36

Additional Information

Da gennyf ddweud, fod yr awel, 'a honno'n awel gref,' wedi ein cyraedd yma. Yr oeddym yn disgwyl am, dani, ac yn gweddio am iddi ddod. (Cynhelid cyfarfodydd gweddio undebol yma er's dros fis o amser.) Yr oedd y cynnulliadau yn 'lluosog iawn, a'r eneiniad yn amlwg yn ein cyfarfodydd.  Y Sadwrn diweddaf daeth nifer o fechgyn ieuainc adref o'r Deheudir i dreulio eu gwyliau. Rhai wedi eu hachub trwy gyfrwng Mr. Evan Roberts. Yn y cyfarfod gweddio undebol am 5 o'r gloch y Sul diweddaf teimlwyd dylanwad anghyffredin. Nos Lun, yn nghapel y Methodistiaid Calfinaidd, teimlwyd a gwelwyd pethau rhyfedd iawn. Nid oedd angen arweinydd, yr Yspryd Glan oedd yn arwain. Ac arweinydd pawb blygu gerbron yr orsedd. A da gennyf ddweud fod y dylanwad yn papr hau i godi. Gwelwyd yr un olygfa nos Fawrth, Mercher, a Iau. Y cyfarfodydd yn cael eu cario ymlaen o hanner awr wedi chwech hyd hanner nos. Neithiwr (nos Wener) yr oedd y llanw mawr wedi ein cyrhaedd. Yr oedd capel eang yr Annibynwyr bron yn llawn, rhai wedi dod lawer o filldiroedd i'r cyfarfod, mewn cerbydau, ar feirch, a bicycles. Yr oedd y cyfarfod wedi ei ddechreu cyn i nifer ohonom fyned i mewn. Yr oedd ein cyfarfod chwarterol yn cael ei gynhal. Mor fuan ag aethom i mewn, teimlem fod yr Arglwydd yno. Yr oedd rhywbeth yn y canu, yr hwn oedd o dan arweiniad pedwar o fechgyn, ieuainc selog a gweithgar. Canwyd drosodd a throsodd drachefn, Dewch at Iesu, 'Paid a'n gadael ni.' Dacw un yn codi ac yr dod ymlaen, dechreuodd ddweyd ei hanes mewn modd syml, fel y teimlodd rhyw ddylanwad y bore hwnnw wrth weddio yn y dirgel. Yna daeth un o'r bechgyn o'r Deheudir ymlaen i anog pawb i gredu yn Nghrist. Tua hanner awr wedi naw galwyd y seiat yn ol, ac arosodd pump. Wedi canu mewn hwyl rhoddwyd deg munud o seibiant i bawb—ychydig aeth adref. Dechreuwyd yr ail gyfarfod tua deg o'r gloch. Mae bachgen ieuanc yn codi ac yn dod i ddarllen rhan o'r Ysgryithyr, gwnaeth hynny yn wylaidd a phwyllog, a gweddiodd. Wed'yn, dyna lle y buom yn gweddio a, chanu. Yr hen bobl yn wylo fel plant, ambell un ohonynt yn methu bod yn ddi taw, yn diolch am y weledigaeth, ac yn erfyn am iddynt gael gras i fod o ddefnydd yn y dyfodol. Mae darlunio yr hyn gymerodd le hyd yn agos i un o'r gloch y boreu yn ammhosibl. Yr oedd pob oedran yn ddiwahaniaeth yn gweddio, a rhyw symlrwydd a 'reality' ofnadwy yn eu gweddiau. Mamau yn gweddio am; i'r Arglwydd blygu eu meibion, chwiorydd yn gweddio dros frodyr, a brodyr dros chwiorydd. Yr oedd y set fawr yn cael ei llenwi drosodd a throsodd drachefn gan weddiwyr. Gwelsom gynnifer a phymtheg yn gweddio gyda'u gilydd. O! yr oedd yno le hyfryd. Rhai yn wylo, eraill yn chwerthin o lawenydd, eraill yn erfyn yn daer am drugaredd. Nid anghofiwn byth mo neithiwr, diolch am ddiwygiad 1904. Clywsom lawer o son am '59, gallwn ninnau son wrth yr oes sy'n codi am '04. Effeithiau amlwg yr ymweliad hyd yn hyn, yn ol ein barn ni, ydynt—y dynion ieuainc wedi eu difrifoli i deimlo fod gan yr Arglwydd waith ar eu cyfer, y teimlad crefyddol wedi ei ddyfnhau, y meddwon yn dod yn sobr, hen emynau Seion yn cael eu lle, a nifer fawr yn dychwelyd at yr Arglwydd. Disgwyliwn am bethau mawr heno eto, a'r wythnos nesaf. Diolchwn am yr Yspryd Glan, Mae wedi dod yn awr.

 'Y Gwyliedydd' (Rhyl)' 7th January 1905.

http://papuraunewyddcymru.llgc.org.uk/en/page/view/3191845/ART36

 

 


Related Wells